ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ផលិតផល

Dispense hot water instantly whether you want just a cup full or a continual flow. This energy saving device can heat water up to boiling in just 5-10 seconds, and alert you if water is running low or if there is a build up of limescale. Its removable drip tray makes for easy cleaning and it has boil dry and overheat protection.

លក្ខណៈពិសេស

• Dispense and stop hot water at the touch of a button • Select between continuous flow or just a cup's worth • Energy saving - boiling water is available in 5-10 seconds • Boil dry and overheat protection - for safe use • Clear water level window and indicator lights when water is running low • Removable drip tray with stainless steel cover - for easy cleaning • Adjustable height - for different sized cups • Limescale monitor - to indicate when limescale cleaning may be required

ពិនិត្យឡើងវិញ

(មិនទាន់មានការពិនិត្យឡើងវិញទេ) សរសេរពិនិត្យឡើងវិញមួយ
ភាសាអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់ភាសាអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាប្រទេសរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញ