ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ផលិតផល

With this Nedis® egg cooker you’ll have perfect hard, medium or soft boiled eggs ready in no time - even with hectic mornings or if you’re a kitchen novice.
Simply add the right amount of water with the included jug. Poke a hole in each egg with the integrated egg piercer on the back of the jug so they won’t crack during cooking.

There’s room to boil 3 eggs. The egg boiler does all the monitoring of time and temperature for you so you can get yourself to do other things in between. If the buzzer sounds, you’re all set to enjoy eggs exactly to your preference. No more greyish blue egg yokes due to overcooking.
Starting your day with a hearty breakfast couldn’t get any easier!

ពិនិត្យឡើងវិញ

(មិនទាន់មានការពិនិត្យឡើងវិញទេ) សរសេរពិនិត្យឡើងវិញមួយ
ភាសាអង់គ្លេសបារាំងអាឡឺម៉ង់ភាសាអ៊ីតាលីព័រទុយហ្គាប្រទេសរុស្ស៊ីអេស្ប៉ាញ